Obowiązki producenta / importera

Producent – osoba fizyczna lub prawna, mająca siedzibę na terenie Wspólnoty, wytwarzająca substancję na terytorium Wspólnoty.

Importer – osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialna za import, czyli wprowadzenie substancji na obszar celny Wspólnoty.

1.    Obowiązkiem producenta lub importera rejestrującego substancję jest przygotowywanie i przekazywanie    w dół łańcucha dostaw kart charakterystyki (jeśli są konieczne) oraz dokonywanie oceny ryzyka stwarzanego w trakcie jej stosowania, a także zapewnianie, że potencjalne ryzyko może być kontrolowane i zarządzane w odpowiedni sposób.

2.    Producent / importer jest odpowiedzialny za zbieranie informacji koniecznych do przeprowadzenia oceny ryzyka.

3.    Reach zobowiązuje producentów / importerów do uzyskania autoryzacji w przypadku obrotu substancjami z grupy CRM, PBT, vPvB.

4.    Na potrzeby rejestracji należy sporządzić stosowną dokumentację techniczną obejmującą informacje dotyczące właściwości i zastosowań substancji, jej klasyfikacji oraz zalecenia określające sposoby bezpiecznego stosowania substancji.

5.    W sytuacji, gdy roczny obrót daną substancją przekracza 10 ton, producent / importer ma obowiązek przygotowania raportu bezpieczeństwa chemicznego, w którym znajdować się będzie klasyfikacja zagrożeń stwarzanych przez substancję i ocena, czy zgodnie z określonymi kryteriami substancja jest trwała, zdolna do biokumulacji, toksyczna (PBT)  bądź czy jest bardzo trwała i ulega bioakumulacji w bardzo dużym stopniu (vPvB).

SEBDAN.PL © 2012