FEICA 2017

Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 13-15.09  będziemy obecni na konferencji FEICA, która w tym roku odbędzie się w Santa Margherita di Pula (Sardynia).

Naszą firmę reprezentować będą:

Krystyna Popławska   
Mobile: 607307338
E-mail: krystyna.poplawska@torimex-chemicals.com.pl

Dorian Więzowski
Mobile: 609250535
E-mail: dorian.wiezowski@torimex-chemicals.com.pl

Wszystkich chętnych zapraszamy do spotkania!

Przejdź do aktualności
Zamknij
Podstawa prawna

Aktualnie na terenie Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

SEBDAN.PL © 2012