Rejestracja

Rozporządzenie REACH, które weszło w życie z dniem 01.06.2007 r. obliguje wszystkich producentów i importerów wprowadzających na rynek Unii Europejskiej substancje w postaci własnej, substancje w preparacie i substancje w niektórych wyrobach w ilości powyżej 1 tony rocznie do ich rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Substancje, które wprowadzono na rynek Unii Europejskiej w ilości co najmniej 1 tony rocznie i zarejestrowano wstępnie w okresie między 1 czerwca a 1 grudnia 2008 r. podlegają regulacjom przejściowym, które przewidują różne ostateczne terminy rejestracji bez konieczności przerywania ich produkcji bądź importu tych substancji.

Definitywny termin rejestracji substancji wprowadzonych ustalany jest na podstawie tonażu substancji produkowanej lub importowanej. Z największą uwagą traktowane są substancje wzbudzające szczególnie duże obawy:

- substancje rakotwórcze (kat. 1 i 2),
- substancje mutagenne (kat. 1 i 2),
- substancje działające szkodliwie na rozrodczość (kat. 1 i 2),
- substancje PBT, vPvB.


Terminy przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej do ECHA

30 listopada 2010 r. – substancje wprowadzone, które zostały wyprodukowane lub importowane na terytorium Wspólnoty co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 1000 ton w skali roku;

30 listopada 2010 r. – substancje wprowadzone, które zaklasyfikowano jako rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość (zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG), wyprodukowane lub importowane na terytorium Wspólnoty co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 1 tony w skali roku;

30 listopada 2010 r. – substancje wprowadzone, które zaklasyfikowano jako działające bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujące długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym (zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG), wyprodukowane lub importowane na terytorium Wspólnoty co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 1 tony w skali roku;

31 maja 2013 r.  – substancje wprowadzone, które zostały wyprodukowane lub importowane na terytorium Wspólnoty co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 100 ton w skali roku;

31 maja 2018 r.  – substancje wprowadzone, które zostały wyprodukowane lub importowane na terytorium Wspólnoty co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 1 tony w skali roku;

SEBDAN.PL © 2012